Świąta Bożego Narodzenia
Woda
Woda
Woda
Aktualności

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Spółki  (2023-10-25)

ZARZĄDZENIE 

NR 48/Z/2023 z dnia 25.10.2023

Prezesa Zarządu

Wodociągi Rewal Sp. z o. o. z siedzibą w Pobierowie

                 

          w sprawie ogłoszenie konkursu na stanowiska Głównego Księgowego.

 

 

Na podstawie  § 1 ust. 2 Regulaminu Zarządu przedsiębiorstwa Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie zwanym dalej Przedsiębiorstwem w związku z art. 201 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks  spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Zarządzam ogłoszenie konkursu na stanowisko Głównego Księgowego.

 

§ 2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w §1 zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego umieszczenie:

1)     w Biuletynie informacji publicznej Spółki,

2)     na stronie internetowej Spółki,

3)     na portalach ogłoszeniowych z ofertami pracy i portalach branżowych.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi ds. kadr.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągi Rewal Sp. z o.o. ogłasza otwarty i konkurencyjny

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

Głównymi zadaniami realizowanymi przez Spółkę są m.in. zapewnienia dostaw wody dla mieszkańców gminy Rewal, w tym jej uzdatnianie i dostarczanie, ochrona wód przed zanieczyszczeniami, w tym odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej, utrzymanie czystości i porządku na terenach publicznych gminy Rewal            w tym na plażach, odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Rewal i ich transport do zakładu zagospodarowania odpadów, a także utrzymanie istniejących i zakładanie nowych terenów zieleni.

 

  1. 1.    Nazwa i adres (miejsce wykonywania pracy): Wodociągi Rewal Sp. z o.o.,

72-346 Pobierowo ul. Poznańska 31.

 

  1. 2.    Wymiar czasu pracy: 1/1 etat.

 

  1. 3.    Stosunek pracy: umowa o pracę.

 

  1. 4.    Oferujemy:

1)    zatrudnienie na umowę o pracę,

2)    możliwość elastycznego systemu pracy,

3)    możliwość doskonalenia zawodowego i szkolenia,

4)    przyjazną atmosferę w zgranym zespole,

5)    atrakcyjny poziom wynagrodzenia adekwatny do wykonywanych czynności,

6)    możliwość wdrażania własnych pomysłów i projektów,

7)    ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.

 

  1. 5.    Wymagania niezbędne:

 

1)    obywatelstwo polskie;

2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3)    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, a ponadto za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe;

4)    spełnienie jednego z poniższych warunków:

a)    wykształcenie wyższe i co najmniej 3-letni staż pracy w księgowości, w tym co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego lub zastępcy głównego księgowego w spółkach z o.o., w tym przygotowanie minimum dwóch sprawozdań finansowych jako osoba odpowiedzialna za ich sporządzenie lub biorąca udział w ich sporządzeniu (kryterium preferowane);

b)    ukończenie studiów wyższych magisterskich na kierunkach: rachunkowość, ekonomia lub finanse i posiadanie co najmniej 5-letniej praktyki                              na stanowisku samodzielnego księgowego (preferowane doświadczenie             w spółce z o. o.);

c)    ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej                i posiadanie co najmniej 8-letniej praktyki na stanowisku samodzielnego księgowego (preferowane doświadczenie w spółce z o. o.);

d)    posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikatu księgowego, wydanego na podstawie odrębnych przepisów;

e)    wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;

5)    praktyczna znajomość aktualnych przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości oraz prawa pracy i zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym,

6)    znajomość narzędzi informatycznych tj. pakietu MS Office, w tym biegła obsługa komputera i programów księgowych oraz bankowości elektronicznej;

7)    predyspozycje osobowościowe: dokładność, rzetelność, uczciwość, samodzielność i zaangażowanie w wykonywaną pracę, również pod presją czasu, samodzielnie i w zespole,

8)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku.

 

  1. 6.    Wymagania dodatkowe:

 

1)    doświadczenie w branży wodociągowej,

2)    znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, w tym spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,

3)    znajomość zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowym ZSI Unisoft,

4)    znajomość procedur związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem dofinansowań                  i dotacji w tym dotacji Unijnych 

5)    umiejętność szybkiego diagnozowania i rozwiązywania problemów, analizy danych, wyciągania wniosków, planowania i monitorowania działań pod względem ich kosztów efektywności;

6)    doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników, umiejętność delegowania zadań, komunikatywność i zdolność do analitycznego myślenia.

 

  1. 7.    Główny zakres obowiązków:

 

Prowadzenie rachunkowości przedsiębiorstwa Wodociągi Rewal Sp. z o.o. zgodnie
z ustawą o rachunkowości oraz innymi obowiązującymi przepisami spółek prawa handlowego, a w szczególności:

1)    kontrola kompletności i rzetelności dokumentów, dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, w tym pełnienie kontroli funkcjonalnej, kontroli legalności dokumentów, dotyczących wykonania planów finansowych oraz ich zmian,

2)    prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym: wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, zapewnianiu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Spółkę, przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,

3)    dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych                       z planem finansowym poprzez analizowanie wykorzystania środków budżetowych lub pozabudżetowych i innych, będących w dyspozycji Spółki,

4)    sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych,  statystycznych i innych związanych z finansami Spółki,

5)    sporządzanie wewnętrznej sprawozdawczości na potrzeby Zarządu i Rady Nadzorczej,

6)    bieżące monitorowanie i kontrola rozliczeń z ZUS, US, pracownikami oraz innymi podmiotami zewnętrznymi,

7)    organizacja i nadzór nad przebiegiem inwentaryzacji składników majątkowych,

8)    nadzór nad przestrzeganiem zasad określonych w polityce rachunkowości Spółki oraz opracowanie i wprowadzanie zmian w polityce  rachunkowości,

9)    współpraca z biegłym rewidentem, bankami i instytucjami finansowymi, Urzędem Gminy w Rewalu i innymi instytucjami w tym z instytucjami kontrolnymi,

10) organizacja i nadzór nad pracą Pionu Finansowo-Księgowego oraz współpraca                      z Dyrektorami pozostałych Pionów Spółki,

11) przygotowywanie danych księgowych i sporządzenie wniosku taryfowego zgodnie                 z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

12) stałe dostosowywanie systemu księgowego Spółki do aktualnych wymogów prawnych,

13) dbanie o prawidłowość i kwalifikowalność rozliczania wydatków związanych                             z dofinansowaniami zewnętrznymi w tym współpraca z Zespołem Inżynierskim przy przygotowywaniu wniosków oraz ich zmian o dofinansowanie, udział w kontroli rozliczania projektów a także udział w spotkaniach konsultacyjnych Zespołu Realizującego Projekty,

14) tworzenie oraz wdrażanie optymalnych rozwiązań księgowych, finansowych, podatkowych, w tym opracowanie projektów przepisów wewnętrznych, dotyczących prowadzenia rachunkowości Spółki.

 

  1. 8.    Wymagane dokumenty:

 

1)    List motywacyjny.

2)    Życiorys (CV) z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej.

3)    Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie i umiejętności (m.in. dyplom ukończenia studiów, kursy, szkolenia) w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem.

4)    Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Głównego Księgowego.

5)    Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, a także za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe, oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne o popełnienie tych przestępstw.

6)    Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

7)    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Spółce Wodociągi Rewal Sp. z o. o.  z siedzibą w Pobierowie, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2018 roku Dz. U. 2018, poz. 1000, ze zmianami) oraz zgodnie                                       z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                       z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wodociągi Rewal Sp. z o.o.                      w związku z prowadzonym konkursem na stanowisko Głównego Księgowego oraz na publikację imienia i nazwiska na stronie internetowej Spółki”.

 

Dokumenty sporządzone przez kandydata powinny być własnoręcznie przez niego podpisane. Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone podpisem za zgodność z oryginałem.

 

  1. 9.    Określenie miejsca składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne można złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Spółki” osobiście w siedzibie Spółki – sekretariat pok. nr 5 lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Wodociągi Rewal Sp. z o. o. ul. Poznańska 31, 72-346 Pobierowo lub przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@wodociagirewal.pl.

 

O dalszym przebiegu procedury naboru kandydaci będą poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail).

 

Złożone do konkursu dokumenty będzie można odebrać po zakończeniu naboru                                   w sekretariacie Spółki.

 

10.  Dodatkowe informacje:

 

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 661 204 204 lub adresem e-mail: kadry@wodociagirewal.pl, osoba do kontaktu: Pani Julita Kapela.

 

 

 

 

 

Klauzula RODO dostępna jest na stronie www.wodociagirewal.pl

 

 

 

« powrót