Świąta Bożego Narodzenia
Woda
Woda
Woda
WODOCIĄGI SP. Z O.O.

ORGANY SPÓŁKI

WŁAŚCICIEL

Wójt Gminy Rewal - Konstanty Tomasz Oświęcimski

RADA NADZORCZA

Przewodniczący Rady Nadzorczej - dr inż. Krzysztof Czajkowski

Zastępca Przewodniczacego Rady Nadzorczej - mec. Iwona Korulczyk-Rinas 

Sekretarz Rady Nadzorczej - mgr Renata  Sobolewska


ZARZĄD SPÓŁKI

Prezes Zarządu - Magdalena Balkowska-Nowak

Na mocy Uchwały Nr XXVII/173/08 z dnia 29.05.2008 r. Rady Gminy w Rewalu Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pobierowie z dniem 16 lutego 2009 r. przekształcił się w Wodociągi Rewal Sp. z o. o. w Pobierowie. Zgodnie z § 2 ust. 3 ww. uchwały spółka powstała w wyniku przekształcenia Zakładu, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością Zakładu przy zachowaniu ciągłości prawnej.
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000328462. Kapitał Zakładowy spółki wynosi 19 599 350 PLN i stanowi równowartość 391 987 udziałów po 50,00 zł każdy. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym należą do Gminy Rewal. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pod firmą Wodociągi Rewal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - Akt notarialny z dnia 16.02.2009 r. Rep A nr 1081/2009 oraz w oparciu o obowiązujące przepisy.

Przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług w zakresie:

  • poboru, uzdatniania i dostarczania wody,
  • odprowadzania i oczyszczania ścieków,
  • robót związanych z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
  • robót związanych z budową obiektów inżynierii wodnej,
  • wykonywania instalacji elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych,
  • wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.


Spółka realizuje podstawową działalność zgodnie z posiadanymi decyzjami:

  • decyzją Wójta Gminy Rewal z dnia 31 lipca 2009 r., znak PU.Ś.7066/d-1/09,
  • decyzją Wójta Gminy Karnice z dnia 18 grudnia 2009 r., znak RLŚ.6220/23/09.


Spółka prowadzi działalność inwestycyjno - remontową w oparciu o zatwierdzony przez Radę Gminy Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2010 - 2014.