Woda
Woda
Woda
Aktualności

Przetarg - DT/7/ZSP/2014 - Zmiany w SIWZ  (2014-07-15)

                                                                                  Pobierowo, dnia: 15.07.2014 r.

 

                                                                                  Wszyscy Wykonawcy
                                                                                  ubiegający się o udzielenie zamówienia

 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ, PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT- POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

           

na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych oczyszczalni ścieków w Pobierowie gminy Rewal” w ramach projektu „Rozbudowa oczyszczalni oraz rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal”. 

 

 

         I.      Wodociągi Rewal Sp. z o. o. w Pobierowie  jako Zamawiający w postępowaniu o zamówienie sektorowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn.zm.) wprowadza następujące zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych oczyszczalni ścieków w Pobierowie gminy Rewal” w ramach projektu „Rozbudowa oczyszczalni oraz rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal”.

 

         II. Działając na podstawie art. 38 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych –Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz złożenia wadium w w/w przetargu nieograniczonym do dnia 31.07.2014 r. do godz. 10.00

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2014 r. o godz.  11:30 w pokoju Działu technicznego Spółki.

 

Aktualność dokumentów wymaganych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ważna na dzień 31.07.2014 r. oraz wadium, które musi zachować ważność przez cały okres związania ofertą, tj. 30 dni licząc od dnia 31.07.2014 r.

 

Zmiany w/w terminów podyktowane są koniecznością udzielenia odpowiedzi na poniższe pytania oraz zmianą SIWZ.

 

Zamawiający przekazuje poniżej treść otrzymanych pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

 

Pytanie 1.  Ilość ton osadu na rok.

Odpowiedź na pytanie 1

 875 ton osadu w roku

Pytanie 2.  Koszty zakupu wapna

Odpowiedź na pytanie 2

Koszty zakupu wapna  ok.30.000 tys. zł

Pytanie 3.  Koszty energii elektrycznej

Odpowiedź na pytanie 3

Koszty energii elektrycznej 348314,96 zł netto

Pytanie 4.  Aktualne koszty utylizacji osadów.

Odpowiedź na pytanie 4

Koszty utylizacji osadów ok.40.000 tys. zł

Pytanie 5.  Ilość wpływających ścieków na oczyszczalnię / rok

Odpowiedź na pytanie 5

W 2013 r.  na oczyszczalnię  wpłynęło 1935718,30 m3 ścieków.

Pytanie 6. Wpływ ścieków na oczyszczalnię w rozbiciu  na m-ce .

Odpowiedź na pytanie 6

I       154540,33                                 VII    331579,58

II      155264,27                                 VIII   314413,09

III    111506,14                                 IX     122027,86

IV     124597,39                                 X      79186,51

V      157119,75                                 XI     88335,87

VI     195253,83                                 XII    101893,68

 

 

 

            Powyższe pismo zostało przesłane do Wykonawców, zamieszczone na  stronie  internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiająceg w dniu 15.07.2014 r.

 

 

 

 

                                                                  ZATWIERDZAM:

 

                                                                  Prezes Zarządu

 

                                                        mgr inż. Sylwia Brzęczkowska

 

 

Orgyginalny dokument zawierający zmiany SIWZ oraz pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu do pobrania - STRONA 1 STRONA 2

« powrót