Świąta Bożego Narodzenia
Woda
Woda
Woda
Klauzula RODO

 

Pobierowo, 7 czerwca 2018

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

Administratorem Pana/i Danych jest:

Wodociągi Rewal sp. z o.o.  z siedzibą  72-346 Pobierowo ,

ul Poznańska 31

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

Magdalena Balkowska- Nowak

iodo@wodociagirewal.pl

663 884 800

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

 realizacji obowiązku prawnego

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych/ realizacja umowy której jak Pani/Pan jest stroną/ realizacja obowiązku prawnego wynikającego z :Kodeksu Pracy, Kodeksu Cywilny, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy o Zbiorowym Zaopatrzeniu w Wodę i Zbiorowym Odprowadzaniu Ścieków, Ustawy o Finansach Publicznych, Kodeksu Spółek Handlowych, Ustawy o Utrzymaniu Porządku i Czystości w Gminach, Prawo Wodne, Ustawy o Zamówieniach Publicznych, Prawa Ochrony  Środowiska

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.

 

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa.

Ma Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  4. przenoszenia danych,
  5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

pobrane dobrowolnie

Pani/Pana dane

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji lub profilowaniu.