Świąta Bożego Narodzenia
Woda
Woda
Woda
Odpady komunalne

Informujemy, że w przypadku potrzeby dodatkowego odbioru zmieszanych odpadów komunalnych (poza harmonogramem), właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożeniu odpowiedniego wniosku tzw. „ZGŁOSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA DODATKOWĄ USŁUGĘ ŚWIADCZONĄ PRZEZ GMINĘ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁASCICIELI NIERUCHOMOŚCI ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW” w Urzędzie Gminy w Rewalu (wniosek można również przesłać pocztą bądź faxem na numer 91 38 49 029).

Wniosek dostępny jest w Urzędzie Gminy w Rewalu bądź w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:  http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/5944

Więcej informacji: Urząd Gminy w Rewalu, pok. nr 1, tel. 913849024

  •  

PRZYPOMINAMY, że osoby przebywające na nieruchomości oraz osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, które dotychczas nie złożyły deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zobowiązane są złożyć deklarację w Urzędzie Gminy,

w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

  •  

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  •  

WS. ODBIORU ODPADÓW, KONTAKT:

DZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI, WODOCIĄGI REWAL SP Z O. O., TEL. 661 304 304

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

UL. POZNAŃSKA 31, POBIEROWO

  •