Świąta Bożego Narodzenia
Woda
Woda
Woda
WODOCIĄGI SP. Z O.O.

Wodociągi Rewal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pobierowie działa od 2009 r. Powstała w wyniku przekształcenia Zakładu budżetowego – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pobierowie na mocy uchwały Rady Gminy Rewal nr XXVII/173/08 z19 maja 2008 r. oraz umowy spółki z 16 lutego 2009 r. (akt notarialny nr rep. 1081/2009) będąc następcą prawnym zakładu. Spółka w dniu 28 kwietnia 2009 r. uzyskała wpis do KRS pod numerem 0000328462 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał udziałowy Spółki wynosi obecnie 19.599.350,00 PLN.

Działalność spółki obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Czas trwania Spółki zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

Spółka realizuje podstawową działalność zgodnie z posiadanymi decyzjami:

 • decyzją Wójta Gminy Rewal z dnia 31 lipca 2009 r., znak PU.Ś.7066/d-1/09,
 • decyzją Wójta Gminy Karnice z dnia 18 grudnia 2009 r., znak RLŚ.6220/23/09.
 • decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z 21 kwietnia 2016 r. udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków komunalnych do ziemi.

 

Właścicielem spółki jest Gmina Rewal posiadająca 100% udziałów. 

Władzami spółki są:  

1. Zgromadzenie Wspólników

reprezentowane przez Wójta Gminy Rewal: Konstantego Tomasza Oświęcimskiego

2. Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Krzysztof Czajkowski
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Iwona Korulczyk – Rinas
Sekretarz Rady Nadzorczej – Renata Sobolewska

 3. Zarząd Spółki

reprezentowany przez Prezesa Zarządu – Magdalenę Balkowską - Nowak  

 

Podstawową działalnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jest realizacja zadań związanych z :

 • poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody,
 • odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,
 • robotami związanymi z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 • robotami związanymi z budową obiektów inżynierii wodnej,
 • wykonywaniem instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych.

Organizacyjnie spółka podzielona jest na:

 1. Dział organizacyjno-administracyjny.
 2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji realizujący zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rewal;
 3. Zakład Usług Komunalnych, w ramach którego zadania realizują dwa działy:

Na działce nr 1084 w miejscowości Pobierowo funkcjonuje mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych, której właścicielem i eksploatatorem jest Spółka. Oczyszczalnia należy do aglomeracji Rewal wyznaczonej uchwałą nr  XXXIII/207/20 Rady Gminy Rewal z 30 grudnia 2020 r. Aglomeracje tworzą miejscowości: Pogorzelica, Niechorze, Rewal, Śliwin, Trzęsacz, Pustkowo i Pobierowo.